Diabetici za volantom, pozor! Od 1. 1. 2018 platí nová smernica EÚ

Napísala 

Na budúci týždeň v termíne od 13. do 16. novembra 2017 sa bude konať celoslovenská kampaň Týždeň bez hypoglykémie na cestách, ktorá má upozorniť diabetikov, ktorí vlastnia vodičský preukaz, na zmenu v európskej legislatíve. Nech vás teda neprekvapí, ak vás v ambulancii upozornia na novú smernicu, poučia o rizikách hypoglykémie a požiadajú o vyplnenie dotazníka (jeho vyplnenie je dobrovoľné). Dostanete aj edukačný materiál firmy MSD, ktorý je zameraný na prevenciu hypoglykémií.

Od 1. januára 2018 bude platiť prísnejšia smernica pre vodičov s diagnózami diabetu a kardiovaskulárnych ochorení. Uvádzame presný názov novej smernice, na tejto adrese ju nájdete preloženú aj do slovenčiny: Smernica Komisie (EÚ) 2016/1106 zo 7. júla 2016, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES o vodičských preukazoch.

Čo sa teda mení pre diabetikov?

Určite to nebude znamenať plošné odoberanie vodičských preukazov diabetikom, ako to medzitým už povrchne prezentovali niektoré bulvárne médiá. Predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti Doc. MUDr. Emil Martinka na tlačovej besede k tejto téme povedal: „Je to od roku 2006 prvá zmena európskej legislatívy týkajúca sa zdravotnej spôsobilosti za volantom. Aj keď riziko, že diabetik alebo pacient s ochoreniami srdca zapríčiní nehodu, sa odvtedy znížilo, keďže máme k dispozícii kvalitnejšie lieky, ťažká hypoglykémia aj naďalej predstavuje 1,8 až 4-násobne zvýšené riziko dopravnej nehody.“

Na otázku, či pacient s diabetom, či už DM1 alebo DM2 môže riadiť vozidlo, docent Martinka odpovedal: „Samozrejme, že môže – no len za určitých podmienok, a to vtedy, keď nie je limitovaný komplikáciami diabetu. Predovšetkým musí cítiť nástup hypoglykémie, nesmie mať časté a závažné hypoglykémie, a nesmie mať poruchy zraku ani stratu nervovej citlivosti ako následok diabetu.“

Podľa doterajších predpisov platilo toto: Zdravotnú spôsobilosť osoby, ktorá trpí na diabetes mellitus, vždy posudzuje odborný lekár. Taká osoba môže byť uznaná za zdravotne spôsobilú na vedenie motorových vozidiel za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na DM a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú. Diabetik, ktorý je na inzulíne, zvyčajne nemohol pracovať ako profesionálny vodič, len vo výnimočných prípadoch a na základe odborného vyšetrenia.

V novej smernici sa bod 10.2 oddielu 10 (DIABETES MELLITUS) nahrádza takto:
10.2.   Žiadateľ alebo vodič, ktorý má diabetes a užíva lieky, pri ktorých je riziko, že vyvolajú hypoglykémiu, musí preukázať, že si uvedomuje riziko spojené s hypoglykemickým stavom a že tento stav dokáže primerane ovládať.
Vodičské preukazy sa nemôžu vydať ani obnoviť žiadateľom alebo vodičom, ktorí si dostatočne neuvedomujú svoj hypoglykemický stav.
Vodičské preukazy sa nemôžu vydať ani obnoviť žiadateľom alebo vodičom, ktorí majú opakovanú ťažkú hypoglykémiu, pokiaľ nepredložia príslušný lekársky posudok a nepodrobia sa pravidelnej lekárskej kontrole. V prípade opakovanej ťažkej hypoglykémie počas bdelého stavu sa vodičský preukaz nemôže vydať ani obnoviť, kým neuplynú 3 mesiace od poslednej príhody.
Vodičské preukazy môžu byť vydané alebo obnovené vo výnimočných prípadoch, pokiaľ je to riadne odôvodnené príslušným lekárskym posudkom, a pod podmienkou podrobenia sa pravidelnej lekárskej kontrole, čím sa zabezpečí, že je daná osoba s prihliadnutím na dôsledky jej zdravotného stavu naďalej schopná viesť vozidlo bezpečne.“


Treba zdôrazniť, že u pacienta liečeného na DM sa za hypoglykémiu považuje už hodnota menšia ako 3,9 mmol/l. Keďže sa rozvíja náhle a v úvode zvyčajne s varovnými príznakmi, má diabetik pri jej ľahšom priebehu dosť času zareagovať a urobiť protiopatrenia. Ľahká hypoglykémia sa prejavuje niektorými z týchto príznakov: hladom, slabosťou, zhoršenou schopnosťou sústrediť sa a udržať pozornosť, potením, trasom, nepokojom, poruchami ostrosti zraku, zrýchleným búchaním srdca, zhoršenou schopnosťou vyjadriť sa, pocitmi závrate, bolesťami hlavy, pocitmi na vracanie, celkovou slabosťou, nervozitou, nepokojom. Každý z týchto príznakov môže zhoršiť koncentráciu na riadenie vozidla, reakčné schopnosti, spomaliť rozhodovanie sa, alebo viesť k chybnému rozhodnutiu. Diabetik zväčša tie „svoje“ príznaky po čase pozná.

Diabetik s ťažkou hypoglykémiou často pripomína opitého alebo zdrogovaného človeka, prípadne až psychiatrického pacienta. Je zmätený, agresívny, má poruchu koordinácie pohybov, nedokáže pohotovo reagovať, upadá do kŕčov. Rozmazane vidí, riskantne predbieha, nevšíma si dopravné značky, ani chodcov na prechode, ani červenú na semaforoch. Alebo naopak, ide bezdôvodne pomaly, dokonca môže jazdiť v protismere. Výskumy potvrdzujú, že opakované hypoglykémie poškodzujú mozog a znižujú IQ až o šesť bodov.

Ktorí diabetici sú za volantom rizikovejší?

Tí, ktorí majú syndróm neuvedomovania si hypoglykémie * pacienti s DM1 * diabetici liečení inzulínom alebo sulfonylureou * pacienti s častými hypoglykémiami * tí, ktorí majú DM už dlhé roky * diabetici vo vyššom veku * diabetici s ďalšími vážnymi diagnózami a s orgánovými komplikáciami diabetu (diabetická nefropatia/poškodenie obličiek, retinopatia/poruchy zraku, neuropatia/poruchy nervstva, autonómna neuropatia/poruchy vnímania a kontraregulácie, ochorenia nadobličiek a iné endokrinné ochorenia, ochorenia pečene.

Pre istotu si zopakujme: Ak diabetik trpí syndrómom neuvedomovania si nástupu hypoglykémie, teda nerozoznáva jej príznaky, necíti ich nástup a nereaguje na ne potrebnými opatreniami, stav hypa sa prehlbuje. To je teda prvý vylučovací faktor, pri ktorom diabetik naozaj nemôže mať vodičský preukaz a sadnúť si za volant, lebo by ohrozil seba i ďalších účastníkov cestnej premávky. Druhým vylučovacím faktorom je stav ťažkej hypoglykémie, ktorý sa objavil dvakrát a viac za posledný rok.

Nová direktíva EÚ teda určite zvýši nároky na dobrú spoluprácu diabetikov s ich lekármi. Lekár by mal každého diabetika poučiť o sprísnení legislatívy. Ak jeho pacientovi hrozia časté a ťažšie hypoglykémie, je o to dôležitejšie spoločne pracovať na prevencii a nastavení takej liečby a takého stravovacieho a pohybového režimu, ktorý by zabezpečil pacientovi vyrovnané glykémie. Diabetik by sa nemal báť nahlásiť ťažkú hypoglykémiu svojmu diabetológovi zo strachu, že vypíše tlačivo, aby mu odobrali vodičský preukaz – naopak, malo by mu záležať na to, aby spoločne s lekárom tento stav zvládli a glykémie stabilizovali. Omnoho viac sa medzi nimi bude hovoriť o dôvere a disciplíne, o bezpečnosti a zodpovednosti. Základ je byť zodpovedný sám voči sebe i voči iným ľuďom, ktorých by mohol na cestách ohroziť. V každej situácii si uvedomovať, že je lepšie prísť kamkoľvek neskôr, ale v poriadku, ako riskovať. Každý súdny diabetik si musí byť vedomý, že nepatrí za volant, ak často upadá do ťažších hypoglykémií. Odobratie vodičského preukazu sa dá po troch mesiacoch stabilizácie stavu opäť prehodnotiť. Kľúč, na ktorom sa bude dodržiavanie tejto smernice lámať, je dôvera medzi diabetológom a diabetikom.

Mimoriadne dôležitá teda je prevencia. Faktory vedúce k hypoglykémii, ktoré môže diabetik sám ovplyvniť: nepravidelný príjem potravy * vynechanie jedla * nadmerná a nárazová neplánovaná fyzická aktivita *  práca na zmeny * nezladenie dávky inzulínu s pohybovou aktivitou a príjmom potravy * nadmerný príjem alkoholu potláča tvorbu glukózy (cukru) v pečeni a vyvoláva hypoglykémiu až 12 – 72 hodín po požití alkoholu.

Čo má diabetik urobiť, ak cíti, že prichádza ľahká hypoglykémia?

Tieto rady neuškodí opakovať a opakovať, kým si ich dokonale neosvojí úplne každý pacient: diabetik s nastupujúcou hypoglykémiou, ktorý práve šoféruje auto, musí zastať a zaparkovať vozidlo na bezpečnom mieste. Treba vybrať kľúč zo zapaľovania, presadnúť si na sedadlo spolujazdca alebo na zadné sedadlá (lebo diabetik v hypoglykemickom stave stráca súdnosť a mohol by auto znovu naštartovať). Ťažká hypoglykémia sa dá na prvý pohľad potvrdiť aj tak, že si nevie trafiť na nos, alebo hmatá po predmetoch, ktoré vidí inde, ako naozaj sú. Niekedy má až halucinácie. Ak takýto stav progreduje, môže ísť na červenú, nevšíma si iných účastníkov premávky, nerešpektuje ich, ani dopravné predpisy a značenie – a nasleduje náraz.

Po nástupe hypoglykémie by si šofér mal zmerať glykémiu. Potom vypiť rýchlovstrebateľné sacharidy (1,5 dcl ovocného džúsu, sladeného nápoja alebo zjesť 1,5 lyžice hroznového cukru). Po pár minútach opäť skontrolovať glykémiu. Ak je ešte stále nižšia ako 5 mmol/l, prijať ďalších 15 g sacharidov (vo forme jedla, najlepšie pečiva so šunkou, prípadne syrom). Nezačnite šoférovať skôr ako po 30 – 45 minútach, teda až keď príznaky hypoglykémie úplne odoznejú! Obnovenú schopnosť sústrediť sa a viesť motorové vozidlo si môžete overiť tak, že si sám sebe zadáte matematickú úlohu, ktorú dokážete rýchle a dobre vyriešiť. Z toho vyplýva, že diabetik, ktorý sadá za volant, by mal mať so sebou glukomer a prúžky, džús alebo kolu a malú desiatu, napríklad chlieb so šunkou a syrom. Tie by mal nosiť so sebou stále, nikdy totiž nevie, kedy ostane dlhšie stáť na ceste v zápche alebo v snehu, ak sa v zime zhoršia poveternostné podmienky. Pre také neočakávané prípady by mal vždy mať pri sebe nejaké jedlo. Ak sa to dá zariadiť, bolo by najlepšie, keby nejazdil sám. Druhý človek v aute vždy môže pomôcť, zasiahnuť v prípade nástupu hypoglykémie alebo iných problémov.

Aké údaje vyhodnocuje lekár?

Či diabetik prekonal za posledné dva roky dopravnú nehodu, ktorú je možné pripísať hypoglykémii. Prekonal dve a viac nehôd v predošlých dvoch rokoch? Prekonal vodič v priebehu posledných dvoch rokov epizódu ťažkej hypoglykémie (vyžadujúcej pomoc inej osoby) a kedy sa táto epizóda udiala? Bola známa príčina hypoglykémie? Má vodič zvýšené riziko ťažkej hypoglykémie? Dokáže rozpoznať počínajúce prejavy hypoglykémie a vie na ne adekvátne reagovať? Vie preukázať, že realizuje pravidelný selfmonitoring? Trpí komplikáciami diabetu, ktoré môžu ovplyvňovať bezpečné vedenie vozidla? Rozumie dostatočne diabetu a jeho liečbe, bol edukovaný ohľadom predchádzania hypoglykémie počas šoférovania a dobrovoľne realizuje tento plán?

Docent Martinka odporúča diabetikom, aby si pravidelne viedli záznamy glykémie v písomnej podobe alebo formou elektronického záznamu, ktorý sa uchováva, napríklad pamäť glukomeru alebo iného technického zariadenia.

Práva a povinnosti príslušníkov Policajného zboru SR

Určite vás bude zaujímať, že príslušník PZ SR nemá pri cestnej kontrole alebo v súvislosti s dopravnou nehodou oprávnenie vyzvať vodiča, aby sa podrobil okamžitému meraniu glykémie a nemá ani oprávnenie meranie vykonať. Meranie a vyhodnotenie glykémie je zdravotnícky úkon v kompetencii diabetika alebo zdravotníckeho pracovníka a interpretácia nameranej glykémie je v kompetencii lekára. Príslušník PZ SR je však oprávnený požadovať predloženie dokladov ustanovených na vedenie a premávku vozidla, medzi ktoré patrí aj doklad o zdravotnej spôsobilosti, ak takejto povinnosti vodič podlieha. Diabetikovi sa odporúča zmerať si glykémiu bezprostredne po dopravnej nehode. Takisto by sa mal podrobiť vyšetreniu glykémie v zdravotníckom zariadení alebo privolanou záchrannou lekárskou službou, ak má príznaky hypoglykémie (ako sa vodiči podrobujú stanoveniu množstva alkoholu v krvi).

Že ide o tému, ktorú sa nevypláca podceňovať, potvrdzuje aj štatistika dopravných nehôd na Slovensku za prvých desať mesiacov tohto roka. Zdravotná indispozícia vodiča, či už choroba, náhla nevoľnosť, znížená schopnosť šoférovať kvôli požitiu liekov, únave či ochoreniu, sa podpísala pod 179 nehôd, pri ktorej boli usmrtení dvaja ľudia, 16 účastníkov dopravných nehôd bolo zranených ťažko a 92 ľahko. Celková hmotná škoda dosiahla 1 251 870 eur. A jednou z dvoch usmrtených obetí bola mladá diabetička.

 

Posledná úprava 03.11.2020